Om Alten

Här nedan följer en kort beskrivning om samfällighetens och styrelsens uppdrag och ansvar. För att ta del av samfällighetens stadgar eller underhålls och förnyelseplan följ länkarna länkarna:

Kortfattad beskrivning överstyrelsen ansvar och uppdrag

Styrelsens uppdrag;
 • Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar
 • Föra redovisning över föreningens räkenskaper
 • Ta hand om löpande förvaltning.
 • Verkställa föreningsstämmans beslut.
 • Upprätta underhålls- och förnyelseplan.
 • Ha reda på vilka som är medlemmar.
 • Medverka till och upprätthålla kontakt mellan medlemmarna
Samfällighetens ansvarsområden;
 • Garage, tvättstuga, utebelysning, parkeringsplatser och asfalterade körytor
 • Lokalen
 • Fjärrvärmeanläggning bestående av undercentral med tillhörande värmeväxlare, pumpar, och övrig utrustning.
 • Uppsamlingsledningar för spill- och dagvatten med tillhörande brunnar
 • Värme, tappvarmvatten och kallvatten från anslutningspunkten till de enskilda radhusens avstängningsventiler.
 • Lokalt nät för TV och dataöverföring.
 • Ventilationsfläktar på radhusens tak samt fläktar för ventilation av grunderna
 • Sociala ytor inom samfälligheten som lekplatser, gräsmattor etc.
Samfälligheten ansvarar inte för;
 • Den enskilde medlemmens tomt
 • Den enskilde medlemmens tak eller fasad
 • Den enskilde medlemmens värme inomhus
 • Den enskilde medlemmens Krypgrund
 • Träd, buskar inom medlemmens tomtgränser
 • Mögelangrepp i medlemmens hus
 • Stup- och hängrännor

Övrigt:

• Tänk på vid eventuell ut- eller tillbyggnad att samfälligheten vid skada av
   sekundär/vattennätet behöver åtkomst till värme/vattenrör i de fall där in- och utgångar
   utgår från ägarens tomt.
• Arbete med radiatorsystem SKALL utföras av behörig fackman alternativt besiktigas
   av fackman eller besiktningsman innan drifttagning då felaktig installation berör
   flertalet boende i huskroppen. Dessutom måste styrelsen meddelas om arbetet.
• Vid montering av vattenburen golvvärme måste shunt monteras så att vattnet
   cirkulerar som det ska. Montering SKALL utföras av behörig fackman alternativt
   besiktigas av fackman eller besiktningsman innan drifttagning då felaktig installation
   berör flertalet boende i huskroppen
• Vid montering av vattenburen handdukstork måste monteringen ske för ett
   enrörssystem, lämpligt är att även montera en elpatron då värmen är avstängd under
   den varma årstiden.
• Se till att det finns möjlighet att komma ner i krypgrunden (bygg inte igen
   golvluckan), grunder bör kontrolleras minst en gång per år.
• Vid avflyttning glöm inte meddela styrelsen.
• Vid avflyttning ska garage-, bom- och tvättstugans(+ kolv) nycklar lämnas till ny
   ägare

Aktuellt för boende

 • Grannsamverkan

  Här kan du läsa aktuellt utskick för grannsamverkan.

  Oktober 2020

  September 2020

  Augusti 2020

  Juli 2020

  Stöldskyddsföreningens nyhetsbrev

  Infobroschyr grannstöd … more

 • Gratis hämtning av kyl/frys

  För samtliga som bor i radhus ingår behandling och hämtning av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften. Se SRV:s hemsidahttp://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/ … more